Chyba
  • XML Parsing Error at 1:52. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:117. Error 9: Invalid character

Pravidla

1. Inzertn server NetBazar.eu (dle tak jen server) je zakzno jakkoliv pokozovat.

3. Server umo?uje zve?ej?ovat a vyhledvat nabdky a poptvky zbo, slueb a jinho majetku soukromch osob a podnikatelskch subjekt? (dle jen Uivatel?). Na serveru Do Bazaru je zakzna inzerce firem, nap?. se nesm inzerovat reklama na konkrtn subjekt (firma jako celek - nap?. realitn kancel?), ale pouze konkrtn zbo nap?klad nabzen nemovitost. Firma m?e tedy nabzet sv zbo, kter prodv neopakovan?. Za firmu se povauje i fyzick osoba nabzejc opakovan? nov zbo r?znch barev a typ?. Pro firmy se nabz jin druh zviditeln?n na serveru. Zkaz plat i na opakovan poptvky, vkupy. Nap?klad realitn kancel? poptv byty nep?etrit?, ?ili m?e inzerovat pouze konkrtn nabdky.

Nesm se zde inzerovat webov strnky a inzerce:
Mutilevel a proviznch systm?
koprovn letk?, dopis?, disket, vkldn letk? do oblek a podobn podvodn systmy
koprovn disket, CD, DVD
prodej zbo, kter by podstatou prodeje ?i koprovn poruilo autorsk ?i jin licen?n prva
inzerce firem nebo www strnek (inzerovat je mon pouze produkt)
lky, l?iva a p?pravky, kter nesm?j bt prodvny bez recept? jakmkoli zp?sobem a poruuj prva ?R
erotickch inzert? (plat i pro livechaty a tancovn)
pracovnch p?leitost, kter jsou typu "hledte prci? poradme Vm jak vyd?lat .. napite mi na e-mail"
pracovnch p?leitost u kterch nen p?esn? ur?eno o jakou prci se jedn pop?. jak firma pracovn msto zaji?uje
emailingu a jinch bezpracnch vd?lk?
prac, jejich podmnkou je poplatek p?edem
inzerty typu: "Zhubn?te 2kg b?hem tdne". U takovchto inzertu je nutno p?ipsat nap?. "Vce informac naleznete na mnou uveden www strnce" apod.
Inzerty bez dalch d?leitch informac budou administrtorem smazny.


Pokud se na serveru objev "zakzan" inzert, bude smazn bez povinnosti uivatele upozornit. Pokud podte dva stejn inzerty, bude star vymazn.4. Provozovatel si vyhrazuje prvo provst nezbytn zm?ny v inzertu, p?padn? inzert v?bec nezve?ejnit, p?padn? inzert odstranit z nabdky, bude-li v rozporu s platnmi zkony ?esk republiky, pravidly NetBazar.eu nebo dobrmi mravy.

5. Provozovatel m prvo smazat inzert pokud je inzert vloen do nesprvn sekce s ohledem na text inzertu nebo pokud inzert bud dojem, e Uivatelem je jin prvnick nebo fyzick osoba. Provozovatel m prvo smazat inzert i p?i podez?en, e inzert odporuje podmnkm serveru NetBazar.eu.

6. Vloen inzert bude bezplatn? zve?ejn?n po dobu 45 dn?. Po tto lh?t? bude automaticky vymazn spole?n? se vemi daji, kter Uivatel p?i zadvn uvedl (Registrovanm uivatel?m z?stane jejich ?et nedot?en, bude smazn pouze dan inzert). P?i vymazn bude uivateli zasln potvrzujc mail o odstran?n inzertu.

7. Uivatel si je v?dom toho, e pokud bude chtt inzert odstranit p?ed uplynutm doby zve?ejn?n, mus tak u?init sm pomoc kontrolnho hesla u p?slunho inzertu. Uivatel souhlas se zve?ejn?nm vech daj? poskytnutch p?i registraci ?i vkldn inzert? t?et stran?. Provozovatel si vyhrazuje prvo zve?ejnit poskytnut daje pro pot?eby dalch inzertnch server?, ?m se sna zvit ?innost inzerce.

8. Provozovatel pouze zprost?edkovv kontakt mezi prodvajcm a kupujcm a nep?ebr tak dn zruky za kvalitu, p?vod, dodn, odebrn, zaplacen nebo upot?ebitelnost nabzench v?c.

9. Provozovatel nenese zodpov?dnost za zneuit osobnch dat Uivatele uvedench v inzertu, zskanch neleglnm proniknutm do systmu strnek, ?i zneuit t?et osobou. Uivatel souhlas s anonymnm uitm registra?nch a statistickch daj?.

10. Provozovatel neodpovd za ?innost uivatel? slueb na NetBazar.eu ani za zp?sob jakm sluby na NetBazar.eu vyuvaj. Nenese tak dnou odpov?dnost za p?padn zneuit slueb serveru uivateli ?i t?etmi osobami.

11. Provozovatel nenese dnou odpov?dnost za kody, kter by uivateli nebo t?etm osobm p?mo, nep?mo ?i nhodn? vznikly v d?sledku nebo v souvislosti s vyuvnm slueb serveru NetBazar.eu. Provozovatel neodpovd za kody, kter by uivatel?m nebo t?etm osobm vznikly v d?sledku nemonosti vyuvn slueb NetBazar.eu nebo v p?m ?i nep?m souvislosti s touto skute?nost.

12. Provozovatel prohlauje, e se veden slueb NetBazar.eu v?nuje a bude v?novat s vynaloenm maximlnho sil a s odbornou p?, tak aby minimalizoval veker p?padn rizika, kter by p?i ?dnm vyuvn sluby NetBazar.eu mohla vzniknout uivatel?m ?i t?etm osobm.

13. Provozovatel je oprvn?n bez souhlasu Uivatel? a i bez jejich p?edchozho oznmen sluby Serveru upravovat nebo inovovat. V takovm p?pad? si provozovatel vyhrazuje prvo na zm?ny Pravidel systmu, kter nabvaj ?innosti s okamitou platnost.

14. Provozovatel nenese odpov?dnost za p?padnou nefunk?nost sluby NetBazar.eu (nedostupnost serveru, vpadek internetovho spojen,...).

15. Uivatel souhlas ve smyslu zkona o n?kterch slubch informa?n spole?nosti s tm, e Provozovatel je oprvn?n zaslat Uivateli jakkoli e-mailov zprvy, obsahujc informace o novinkch ?i nabdkch.

16. Tyto podmnky nabvaj platnosti a ?innosti okamikem jejich zve?ejn?n. Provozovatel si vyhrazuje prvo tyto podmnky zm?nit.

Nov inzerty

Vybrme z inzert?

Copyright © 2024 NetBazar.eu. Všechna práva vyhrazena.